top of page

הצרת נגישות- Доступность сайта для всех

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט  ומסמך
WCAG2.0 הבינלאומי.

הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפן כרום.

 גישות האתר נבדקה באמצעות כלי WIX

כל המידע באתר מוצג בספה רוסית

bottom of page